ΤΟ ΘΕΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 03 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

 

ICXCNIKA 

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Ἀριθμός 48

Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2017

ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΓΕΛΗ

*

Τήν περασμένην Κυριακήν, 26 Νοεμβρίου, ἀδελφοί μου, ἑορτάσαμε τήν μνήμην τοῦ Ἁγίου Νεομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Χιοπολίτου, ὁ ὁποῖος ὅπως εἴπαμε γεννήθηκε στή Χίο, ὅμως ἐμαρτύρησε στίς Κυδωνίες τῆς Μ. Ἀσίας, σέ ἡλικία 22 ἐτῶν. Σήμερα, ἑορτάζομεν ἄλλον ἕνα νεομάρτυρα, τόν Ἅγιον Ἀγγελῆ.  Δέν ἦτο Χιώτης,  ἐμαρτύρησε ὅμως στή Χίο. Ἐγεννήθη στήν Πελοπόννησον, πιό συγκεκριμένα στό Ἄργος, κατά τό δεύτερον ἥμισυ τοῦ 18ου αἰῶνος . Στοιχεῖα γιά τούς γονεῖς του καί τήν ἀνατροφήν του δέν ἔχομε, δέν μᾶς ἔχουν διασωθῆ. Αὐτό πού γνωρίζομε εἶναι ὅτι ἦτο ἐμπειρικός ἰατρός, πολύ εὐσεβής, ἐνάρετος καί ἐλεήμων. Κυρίως δέ, γνωρίζομε τό μαρτύριόν του, τό ὁποῖον ἔχει ὡς ἑξῆς:

Ὁ Ἀγγελῆς, κάποια στιγμή, ἐγκατέλειψε τήν γενέτειρά του, τό Ἄργος, καί βρέθηκε, ἄγνωστον πῶς, στό Κουσάντασι. Ἐκεῖ κάποια μέρα, καί ἐνῶ μιλοῦσε γιά τόν Χριστόν, παρουσιάσθηκε κάποιος ἀσεβής, ὁ ὁποῖος ἄρχισε νά τόν χλευάζῃ καί νά εἰρωνεύεται τήν πίστιν τοῦ Ἀγγελῆ καί νά βλασφημῇ τόν Χριστόν.  Ἀκολούθησε φιλονικία μεταξύ των. Ὁ Ἀγγελῆς προσπάθησε μέ λόγια νά πείσῃ τόν ἀσεβῆ ὅτι ὁ Χριστός εἶναι ὁ ἀληθινός Θεός. Ὅταν εἶδε ὅτι δέν ἐπείθετο, ἀλλά ἐξακολουθοῦσε νά εἰρωνεύεται, τοῦ εἶπε: «Ἐγώ, ὄχι μόνον μέ λόγια, ἀλλά καί μέ ἔργα, μπορῶ να σοῦ δείξω ποιός εἶναι ὁ Θεός τόν ὁποῖον πιστεύω. Λοιπόν, ἄφησε τά λόγια καί ἔλα νά μονομαχήσωμε. Ἐσύ φόρεσε τά ἅρματά σου, καί ἐγώ δέν θέλω τίποτα, μόνον ἕνα ξύλο θά κρατῶ, καί θά δῇς ὅτι θά νικήσω μέ τήν δύναμιν τῆς πίστεώς μου στόν ἀληθινόν Θεόν. Συνεφώνησαν. Ὁ Ἀγγελῆς πέρασε ὅλην τήν νύκτα προσευχόμενος στόν Θεόν, καί τό πρωί, ἀφοῦ κοινώνησε τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων, πῆγε νά μονομαχήσουν. Καί ἐνῶ ὅλα ἦσαν ἕτοιμα, ὁ ἄθεος τήν τελευταίαν στιγμήν ἔφυγε φοβισμένος,  καί ἔτσι ὁ Ἀγγελῆς ἀνεδείχθη νικητής, ἤ μᾶλλον ἡ πίστις στόν Θεόν.

Ὅμως, ὁ Ἀγγελῆς ποθοῦσε νά μαρτυρήσῃ, γιά νά καταλάβουν οἱ ἄλλοι ὅτι θυσιάζεται γιά τόν ἀληθινόν Θεόν. Τί ἔκανε λοιπόν; Συνεχῶς προκαλοῦσε τούς Ἀγαρηνούς δημιουργώντας διάφορα ἐπεισόδια, ἕως ὅτου τόν θεώρησαν τρελλό, γι’αὐτό καί τόν ἔστειλαν στή Χίο. Ἐδῶ στή Χίο, κάποια μέρα ἐκάθισε ἔξω ἀπό τό σπίτι ἑνός Τούρκου, καί ἄρχισε νά τόν προκαλῇ. Ὁ Τοῦρκος νοικοκύρης τόν ἔπιασε τότε καί τόν ἐκτύπησε. Βλέποντας ὅτι δέν ἐπέτυχε αὐτό πού ἤθελε, δηλαδή νά μαρτυρήσῃ, πῆγε στό Τελωνεῖον. Ἐκεῖ εἶχαν συγκεντρωθῆ ἀρκετοί Τοῦρκοι, οἱ ὁποῖοι πήγαιναν στό τζαμί γιά νά προσευχηθοῦν. Ἦταν μάλιστα ἡμέρες τοῦ ραμαζανιοῦ. Βλέποντάς τον νά φοράῃ τουρκικά ἐνδύματα, τόν πέρασαν γιά Τοῦρκο καί τοῦ εἶπαν νά τούς ἀκολουθήσῃ, νά πάῃ  στό τζαμί. Ἐκεῖνος ἀρνήθηκε, λέγοντας ὅτι εἶναι χριστιανός. Τόν ὡδήγησαν  τότε στόν Κριτήν, δηλαδή στόν Τοῦρκο διοικητήν, ὁ ὁποῖος μάταια προσπάθησε νά τόν πείσῃ νά ὁμολογήσῃ πίστι στόν Μωάμεθ. Συνεχῶς ἔλεγε ὅτι εἶναι χριστιανός, ἕως ὅτου ἔδωσε ἐντολήν ὁ Κριτής καί τόν ἀπεκεφάλισαν στό Βουνάκι, στίς 3 Δεκεμβρίου τοῦ 1813.

Οἱ Χριστιανοί προσέφεραν χιλιάδες γρόσια γιά νά ἀγοράσουν τό τίμιο σῶμα του, ἀλλά οἱ Ἀγαρηνοί δέ τό ἐδέχθησαν.  Ἔρριξαν τό σῶμα τοῦ Ἁγίου στήν θάλασσα. Οἱ Χριστιανοί τήν νύκτα ἔψαξαν, ὅμως δέν κατόρθωσαν νά τό βροῦν.

Τώρα, τό ἐρώτημα, γιατί τά εἴπαμε αὐτά; Γιά νά μάθωμε ποιός ἦτο ὁ Ἅγιος Ἀγγελῆς. Πρέπει νά γνωρίζωμε σάν Χιῶτες, ἀφοῦ ἐμαρτύρησε στή Χίο. Ἀλλά καί γιά ἕναν ἀκόμα λόγον, γιά νά διδαχθοῦμε. Ἄς μείνωμε στό σημεῖον ἐκεῖνο, ὅπου ὁ Ἀγγελῆς, εὑρισκόμενος στό Κουσάντασι, καί μιλώντας γιά τόν Χριστόν, κάποιος εἰρωνεύθηκε τήν πίστιν του στόν Χριστόν. Ὁ Ἀγγελῆς ὄχι μόνον δέν ἐσιώπησε, ἀλλά προεκάλεσε τόν ἄθεον νά μονομαχήσουν, γιά νά δείξῃ ποιός εἶναι ὁ ἀληθινός Θεός.

Ἐμεῖς, σήμερα, ὑπερασπιζόμεθα τήν χριστιανικήν μας πίστιν; Θά ἀπαντήσω ὄχι. Ὄχι μόνο δέν τήν  ὑπερασπιζόμεθα, ἀλλά ἀνεχόμεθα τήν ἀνεπίτρεπτον κατάστασιν κάποιοι νά ὑβρίζουν καί νά βλασφημοῦν τόν Χριστόν. Γιά νά σκεφθοῦμε, πόσες φορές δέν ἔτυχε εἴτε στόν χῶρον τῆς ἐργασίας μας, εἴτε στόν δρόμον, εἴτε κάπου ἀλλοῦ νά ἀκούσωμε κάποιους νά βλασφημοῦν τό Ὄνομα τοῦ Χριστοῦ ἤ τῆς Παναγίας μας καί σιωπήσαμε; Ἐνῶ, ἐάν μιλοῦσαν ἀπρεπῶς εἴτε γιά μᾶς, εἴτε γιά τούς γονεῖς μας, εἴτε γιά κάποιους δικούς μας, εἶναι βέβαιον ὅτι, δέν θά τό ἀνεχώμεθα.

Ἀδελφοί μου!

Ἑορτάζοντες σήμερα τήν μνήμην τοῦ Ἁγίου νεομάρτυρος Ἀγγελῆ, τοῦτο ἄς κρατήσωμεν ἀπό τήν ζωήν του καί ἄς τό κάνωμε πρᾶξιν καί ἐμεῖς στήν ζωήν μας: Νά τιμοῦμε τήν χριστιανικήν πίστιν μας καί νά μήν ἀνεχώμεθα, κάποιοι ἀσεβεῖς, νά τήν σπιλώνουν. ΑΜΗΝ.


Εκτύπωση   Email