Ἔναρξις μαθημάτων στή Σχολή Βυζαντινῆς Ἐκκλ/κῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου

sxbymo2016

Τό ἀπόγευμα τῆς Τετάρτης 28ης Σεπτεμβρίου 2016  στό Ἱερό Παρεκκλήσιο τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος, παρόντων τῶν Καθηγητῶν καί Σπουδαστῶν ἐτέλεσε τόν Ἁγιασμό τῆς ἐνάρξεως γιά 33η συνεχῆ χρονιά τῶν μαθημάτων τῆς Σχολῆς τῆς Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου «Μητροπολίτης Διονύσιος Μπαϊρακτάρης» τῆς ἱεραποστολικῆς καί διδακτικῆς περιόδου 2016-2017.

Στή συνέχεια, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης, ἀναφέρθηκε στήν ἀποστολή καί τό ἔργο τῶν Ἱεροψαλτῶν τονίζοντας ὅτι οἱ Ἱεροψάλται ἔχουν ἰδιαίτερο χάρισμα (τάλαντον), τό ὁποῖο προέρχεται ἀπό τόν Θεό, καί ἡ Ἐκκλησία τούς ἔχει ἀναθέσει νά ἐπιτελοῦν εἰς τούς Ἱ. Ναούς τό ἔργον τῶν Ἀγγέλων καί τοῦ Ψαλμῳδοῦ (τοῦ Προφητάνακτος Δαυίδ) γι' αὐτό πρέπει νά διακρίνονται στήν ἀρετή, τήν συνεχῆ πνευματική καλλιέργειά καί ἡ ζωή καί τά ἔργα τους νά συνᾀδουν μέ τήν ζωή τῶν ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἀκολούθως, ὁ Σεβασμιώτατος ἐπεσήμανε τήν ἀνάγκη τῆς συνεχοῦς μελέτης καί τῆς παρουσίας στά μαθήματα τῆς Σχολῆς, κάνοντας ἰδιαίτερη ἀναφορά στά θεωρητικά μαθήματα, ὅπως στήν ἀνάγκη παρακολούθησης καί μελέτης τοῦ μαθήματος τοῦ Τυπικοῦ καί ὄχι στήν εὔκολη λύση ἀντιγραφῆς τῶν Ἱ. Ἀκολουθιῶν ἀπό τό διαδίκτυο τό ὁποῖο δέν καλύπτει ὅλες τίς περιπτώσεις, καθώς ἐπίσης καί στήν ὑποχρέωση τῶν μαθητῶν νά συμμετέχουν στή Χορωδία τῆς Σχολῆς. Τέλος, προέτρεψε τούς μαθητές νά πηγαίνουν τακτικά στά Ἱερά Ἀναλόγια τῶν Ἱ. Ναῶν νά συμμετέχουν στίς Ἱ. Ἀκολουθίες καί νά ἐξασκοῦνται ψάλλοντας ἐκκλησιαστικά μέλη.

Ὁ Διευθυντής τῆς Σχολῆς κ. Δημήτριος Ζαννῖκος εὐχαρίστησε τόν  Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκον γιά τήν ἀγάπη καί τό ἐνδιαφέρο του γιά τήν Σχολή, ἐπεσήμανε τήν προσπάθεια ὅλων τῶν διδασκόντων, Κληρικῶν καί Λαϊκῶν, γιά τήν καλύτερη καί ὀρθότερη διδασκαλία τῶν μαθημάτων καί ἐζήτησε ἀπό τούς μαθητές νά ἀγαπήσουν τήν Βυζαντινή Μουσική, νά εἶναι συνεπεῖς στήν παρακολούθηση ὅλων τῶν μαθημάτων, νά μελετοῦν συνεχῶς καί χαρακτήρισε ἀπαραίτητη προϋπόθεση γιά τήν ὁλοκληρωμένη κατάρτισή τους τήν πρακτική τους ἐξάσκηση στά Ἱ. Ἀναλόγια καί ἔκλεισε μέ τήν  ἀνακοίνωση τοῦ ἑβδομαδιαίου Προγράμματος διδασκαλίας, τό ὁποῖο καί ἀκολουθεῖ.

 

ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΧΟΛΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 - 2017

*

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΜΑΘΗΜΑ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

Δευτέρα

4.00 – 4.30 μ.μ.

Ὑμνολογία

(Ὑποχρεωτικόν δι' ὅλους τούς μαθητάς)

Πρωτοπρ.  κ. Μιχαήλ Στεφανιῶρος

»

4.30 – 5.00 μ.μ.

Ἀπαγγελία Ἀναγν.

(Ὑποχρεωτικόν δι' ὅλους τούς μαθητάς)

Πρωτοπρ. κ. Μιχαήλ Στεφανιῶρος

»

5.00 - 6.30 μ.μ.

Βυζαντινή Μουσική

(Τάξις Β΄)

κ. Δημήτριος Ζαννῖκος

»

6.30 – 8.00 μ.μ.

Βυζαντινή Μουσική

(Τάξις Δ΄ )

κ. Δημήτριος Ζαννῖκος

Τρίτη

3.45 – 4.30 μ.μ.

Ἱστορία Βυζ. Μουσικῆς

Μουσικολογία

(Ὑποχρεωτικόν δι' ὅλους τούς μαθητάς)

Πρωτοπρ. κ. Γεώργιος Πουλιᾶς

»

4.30 – 5.10 μ.μ.

Τυπικόν

(Ὑποχρεωτικόν δι' ὅλους τούς μαθητάς)

Πρωτοπρ. κ. Δημ. Γεόμελος

»

5.00 – 5.40 μ.μ.

Λειτουργική

(Ὑποχρεωτικόν δι' ὅλους τούς μαθητάς)

Πρωτοπρ. κ. Δημ. Γεόμελος

»

5.40 – 7.15 μ.μ.

Βυζαντινή Μουσική

(Τάξις Γ΄)

 

κ. Δημήτριος Δημητρακόπουλος

Πέμπτη

3.15 – 4.00 μ.μ.

 

 

 

 

 

Ἑρμηνεία Ὑμνογραφικῶν

Κειμένων

(Ὑποχρεωτικόν δι' ὅλους τούς μαθητάς)

 

Σεβ. Μητροπολίτης Χίου

κ. Μᾶρκος

ἀναπληρούμενος ὑπό τοῦ

κ. Παναγιώτου Πατούνα, Ἱστορικοῦ

»

4.00 – 5.00 μ.μ.

 

Βυζαντινή Μουσική

(Τάξις Α΄ Προκαταρκτική)

κ. Σταῦρος Στεῖρος

 

»

5.00 - 6.00 μ.μ.

 

Βυζαντινή Μουσική

(Τάξις Α΄ )

κ. Σταῦρος Στεῖρος

 

»

6.00 μ.μ.

 

Χορωδία

Σχολῆς Β.Ε.Μουσικῆς

(Ὑποχρεωτικόν δι' ὅλους τούς μαθητάς)

κ. Σταῦρος Στεῖρος

 


Εκτύπωση   Email