Ἀπονομή ἐνδεικτικῶν στή Σχολή Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου «Μητροπολίτης Διονύσιος Μπαϊρακτάρης»

Sxoli2013Στό Ἱερό Παρεκκλήσιο Μεταμορφώσεως Χριστοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν τό ἀπόγευμα τῆς Τετάρτης, 26ης Ἰουνίου2013, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου κ. Μᾶρκος, ὡς Πρόεδρος τῆς Σχολῆς τῆς Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου «Μητροπολίτης Διονύσιος Μπαϊρακτάρης», ἐπέδωκε 4 Ἀποφοιτήρια σέ ἀποφοίτους καί σέ 35 Ἐνδεικτικά στούς Μαθητές τῆς Σχολῆς, πού συμπληρώνει, ἐφέτος, 29 χρόνια ἀδιάκοπης λειτουργίας.

Ἡ ἐκδήλωση ξεκίνησε μέ μιά σύντομη ἀναφορά τοῦ Διευθυντῆ τῆς Σχολῆς κ. Δημητρίου Ζαννίκου στό ἔργο πού ἐπιτελεῖ ἡ Σχολή ὅλα αὐτά τά χρόνια τῆς λειτουργίας της, ἔκανε ἕνα σύντομο Ἀπολογισμό, περί τῆς ἐπιδόσεως τῶν Μαθητῶν, ἡ ὁποία ὑπῆρξεν ἱκανοποιητική, τονίζοντας, ἰδιαίτερα, ὅτι σκοπός τῆς Σχολῆς εἶναι οἱ Μαθητές νά μάθουν καί νά ἀγαπήσουν τήν πατροπαράδοτον Βυζαντινήν Ἐκκλησιαστικήν Μουσικήν, ἀπευθυνόμενος δέ πρός τούς ἀποφοίτους, τόνισε ὅτι πρέπει διαρκῶς νά μελετοῦν τήν Βυζαντινή Μουσική ὑποσχόμενος ὅτι ὅλοι οἱ καθηγητές τους τους θά εἶναι πάντοτε κοντά τους, θά παρακολουθοῦν τήν ἐξέλιξή τους καί θά εἶναι ἀρωγοί καί συμπαραστάτες στό Ἱεροψαλτικό τους Λειτούργημα.

Ἀκολούθως, οἱ μαθητές καί οἱ μαθήτριες τῆς Σχολῆς χωρισμένοι σέ τρεῖς ὁμάδες (ἀνάλογα μέ τίς γνώσεις πού ἔχουν) ἐκτέλεσαν σέ παραλλαγή καί μέλος ἐκκλησιαστικούς ὕμνους.

Στή συνέχεια ὁ Σεβ. Μητροπολίτης, κατά τήν Ὁμιλίαν του, τόνισε τήν σημασία τῆς λειτουργίας καί ἀποδόσεως τῆς Σχολῆς, συνεχάρη τόσον τούς διδάσκοντες καί τούς διδασκόμενους, ὅσον καί τούς γονεῖς τῶν παιδιῶν, τονίζοντας ἰδιαίτερα, ὅτι ἡ Σχολή αὐτή ἐπιτελεῖ ἀξιόλογον ἔργον, τούς προέτρεψε νά πηγαίνουν στά Ἱερά Ἀναλόγια τῶν Ἱ. Ναῶν νά παρακολουθοῦν τίς Ἱ. Ἀκολουθίες καί νά ἐξασκοῦνται ψάλλοντας ἐκκλησιαστικά μέλη, ἐζήτησε ἀπό ὅλους τούς παρόντες νά γνωρίσουν τό ἔργο τῆς Σχολῆς καί σέ ἄλλους καί νά τούς προσκαλέσουν γιά νά ἐγγραφοῦν κατά τή νέα ἐκκλησιαστική χρονιά καί νά παρακολουθοῦν τά Μαθήματα τῆς Σχολῆς.

Τέλος διά τήν ἐπί 29 ἔτη παρουσία τοῦ κ. Δημητρίου Ζαννίκου στή Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς Τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου «Μητροπολίτης Διονύσιος Μπαϊρακτάρης», τοῦ ἀπένειμε τόν χρυσόν Σταυρόν τοῦ Ἁγίου Ἰσιδώρου.

Ἡ ἐκδήλωσις ἔκλεισε μέ τήν ἀπονομή τῶν Ἀποφοιτηρίων καί Ἐνδεικτικῶν τῶν μαθητῶν τῆς Σχολῆς.

Στήν Σχολή κατά τό παρελθόν ἔτος ἐδίδαξαν οἱ : Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος  ۠ Ἑρμηνεία Ὑμνογραφικῶν Κειμένων. Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. Δημήτριος Κ. Γεόμελος ۠ Λειτουργική καί Τυπικόν. Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. Μιχαήλ Β. Στεφανιῶρος ۠ Ὑμνολογία καί Ἀπαγγελία Ἀναγνωσμάτων. Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. Γεώργιος Ἰ. Πουλιᾶς ۠ Ἱστορία Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς καί Μουσικολογία, καί οἱ : κ. Δημήτριος Ἐλ. Ζαννῖκος, Διπλωματοῦχος τοῦ Ἐθνικοῦ ᾨδείου Ἀθηνῶν καί Πρωτοψάλτης τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἰακώβου, πόλεως Χίου, καί κ. Δημήτριος Παν. Δημητρακόπουλος, Πρωτοψάλτης τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Χίου τό μάθημα τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς.


Εκτύπωση   Email