ΕΝΑΡΞΙΣ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ

02

Τήν  Κυριακήν 16ην Ὀκτωβρίου 2022,  ἡμέραν  κατά  τήν  ὁποίαν ἀναγιγνώσκεται εἰς τούς Ἱερούς Ναούς ἡ Παραβολή τοῦ Καλοῦ Σπορέως, τοῦ Κυρίου  ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ Ὁποῖος σπείρει τόν σπόρον, τόν λόγον τοῦ Θεοῦ, εἰς τόν εὐπρόσδεκτον ἤ εἰς τόν ἀκατάδεκτον ἀγρόν τῶν καρδιῶν μας, εὐλόγησεν ἡ Χάρις τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ νά ἀρχίσῃ ἡ νέα Κατηχητική Περίοδος εἰς τήν ἀκριτικήν Ἱεράν Μητρόπολιν Χίου, Ψαρῶν καί  Οἰνουσσῶν.

Μετά τήν Θείαν Λειτουργίαν συνεκεντρώθησαν εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Χίου δεκάδες παιδιά ἀπό τά Κατηχητικά Σχολεῖα τῆς πόλεως Χίου, τοῦ Βαρβασίου, τοῦ Βροντάδου, τῶν Καρδαμύλων, τῶν Νενήτων, τοῦ Βουνοῦ, τῆς Ἐλάτας κ. ἄ.. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου κ. Μᾶρκος  πλαισιούμενος ἀπό τόν Πρωτοπρ. κ. Ἐμμανουήλ Τζιώτην καί τόν Ἀρχιδιάκονον κ. Ἀπόστολον Λάρδαν ἐτέλεσεν τόν Ἁγιασμόν καί ὡμίλησεν πατρικῶς, ἀλλά καί φιλικῶς πρός τά παιδιά. Τά συνεχάρη διά τήν ἐξαίρετον ἑορτήν νεότητος τήν ἀφιερωμένην εἰς τό 1821, ἡ  ὁποία ἀπετέλεσεν τήν κορυφαίαν νεανικήν ἐκδήλωσιν τῆς ἐπετείου εἰς  ὁλόκληρον  τήν  Χίον.

01

Εὐχαρίστησε τούς Ἱερεῖς, τούς Κατηχητάς, τούς Ἐκπαιδευτικούς καί κυρίως τούς Γονεῖς, διά τήν συνεργασίαν των εἰς τό Κατηχητικόν Ἔργον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Προσκάλεσεν ὅλα τά παιδιά εἰς τάς ἐκδηλώσεις, μορφωτικάς καί ψυχαγωγικάς,  τῶν  Ἐνοριακῶν  Κατηχητικῶν  Σχολείων.

Ἐξήγγειλε τήν κατ’ ἔτος βράβευσιν ὅλων τῶν παιδιῶν τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων, τά ὁποῖα ἀριστεύουν εἰς τήν Πρωτοβάθμιον καί Δευτεροβάθμιον Ἐκπαίδευσιν.

Καί  ὥρισεν  τό  ἀναλυτικόν  πρόγραμμα  τῆς Κατηχήσεως  ὡς  ἑξῆς:

Κατώτερον (Δημοτικόν Σχολεῖον):  Ἡ  ζωή  τοῦ  Χριστοῦ  -  Αἱ  μορφαί  τῆς   Ἁγ.  Γραφῆς.

Μέσον (Γυμνάσιον):   Ἡ   ζωή   τῆς   Ἐκκλησίας  - Ἡ  διδασκαλία - Τά  ἱερά μυστήρια.

Ἀνώτερον (Λύκειον): Σύγχρονα θέματα  ὑπό  τό  φῶς  τοῦ  Χριστιανισμοῦ.

Εἰς τό πέρας τῆς συνάξεως προσεφέρθησαν ἀναψυκτικά  καί  γλυκά καί  ὅλα  τά  παιδιά.

Ἄς εὐλογῇ ὁ Χριστός μας αὐτήν τήν  διακονίαν  τῆς  Ἐκκλησίας  Του, ὥστε  νά  δώσῃ  πολυκαρπίαν  καί  κυρίως  εὐκαρπίαν  πνευματικήν.


Εκτύπωση   Email