ΠΡΩΤΟ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ 2021 - 2022

KATHXHTIKO4

01ον  Μάθημα

Κατηχητικῶν Σχολείων

Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν

Ἱεραποστολικόν Ἔτος

2021 – 2022

(θά διδαχθῇ ἀπό 25 - 31 Οκτωβρίου 2021)

α. ΚΑΤΩΤΕΡΟΝ Κατηχητικόν Σχολεῖον (παιδιά Δημοτικοῦ)

β. ΜΕΣΟΝ Κατηχητικόν Σχολεῖον (παιδιά Γυμνασίου)

γ. ΑΝΩΤΕΡΟΝ Κατηχητικόν Σχολεῖον (παιδιά Λυκείου)

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ

ΔΕΥΤΕΡΟ ΘΕΜΑ


Εκτύπωση   Email